Barack Obama Brad Pitt

Family Relationship of

Barack Obama

44th U.S. President

9th cousin to

Brad Pitt

Movie Actor