Edward Lloyd V Charles Goldsborough

Family Relationship of

Edward Lloyd V

13th Governor of Maryland

3rd cousin to

Charles Goldsborough

16th Governor of Maryland