Master Surname Index
Elias Howe

Ancestry of
Elias Howe

Inventor, Lockstitch Sewing MachineName Index for
Elias Howe

Barnard

John b. 30 Oct 1657

John b. ca. 1607

John b. ca. 1632

Sarah b. 25 Jan 1693/1694

Bass

Samuel b. ca. 1600

Sarah b. 26 Apr 1643

Belgrave

John bur. 12 Feb 1590/1591

Thomasine chr. 1 Feb 1561/1562

Bemis

Fanny -

John b. ca. 1550

John b. Aug 1659

Joseph b. 17 Nov 1684

Joseph b. ca. 1619

Joseph Jr. b. 10 Apr 1723

Joshua -

Molly -

Polly -

Samuel b. ca. 1690

Sylvester b. 25 Nov 1761

Bent

Agnes b. ca. 1630

John chr. 30 Nov 1596